Opiekuńczo-Wychowawczych
Get Adobe Flash player

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy

ogłasza rozpoczęcie naboru na stanowisko

Wychowawca.

Informacje o rozpoczęciu naboru 

 


Raport kontroli stacji sanitarno-epidemiologicznej

Raport z kontroli

Wystąpienie pokontrolne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzone w ZPOW.

Wystąpienie protokolarne


Dyrektor ZPOW informuję, że z dniem 26.05.2020 została przeniesiona placówka „Dzieciństwo Tołstoja”

z ul. Tołstoja 9

na ul. Łużycką 45

i nosi nazwę „Dom nad Zalewem”.s7
« 7 z 7 »

Regulamin Organizacyjny

Statut ZPOW


Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdnicy, ul. Serbska 78, jest prowadzony jako placówka typu socjalizacyjnego.

Zgodnie a art. 101, ust. 2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej : „Typ placówki opiekuńczo wychowawczej określa jej regulamin.”

Powołując się na regulamin organizacyjny Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Rozdział VI § 23 ust. 1. „ Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego następuje na podstawie orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w placówce i po wydaniu skierowania przez PCPR.”

W oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Art. 12a., ust. 2 „ Tryb umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)

W przypadkach interwencyjnych pomocy udziela punkt interwencji kryzysowej :

Mieszkanie Interwencyjne ul. Żeromskiego 16/8 58-100 Świdnica Kontakt z Punktem Interwencji Kryzysowej – tel. 74 856-58-15

Pogotowie Opiekuńcze ul. Wojska Polskiego 7, 59-220 Legnica, tel. 76 723 31 50

Placówka Interwencyjna dla dzieci do 3 r.ż Dom Dziecka „Wiosna” Krzydlina Mała 70, 56-100 Wołów, tel. 71 389 01 22.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2

1) administratoremPaństwaoraz Państwa dzieci danych osobowych jest Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z siedzibą w Świdnicy, ul. Serbska 78;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@zpowswidnica.pl, tel: 74 850 99 39, kontakt osobisty: sekretariat ZPOW, ul. Serbska 78 (pn. – pt. 7-15);

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt fROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

4) odbiorcą danych osobowych będą instytucje i osoby upoważnione do ich przetwarzania zgodnie z przepisami prawa;

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustaw nadrzędnych (o ile dotyczy) lub wewnętrznej instrukcji kancelaryjnej;

6) posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Państwa danych osobowych jestzwiązane z wykonywaniem przepisów dotyczących pobytu w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra administracji i cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie  sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji  rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015r., poz.719),Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 58-100 Świdnica ul. Serbska 78,  REGON   informuje, że prowadzi JAWNY REJESTR ZBIORÓW w wersji papierowej, który udostępnia do przeglądania w sekretariacie.


Copyright © 2012. All Rights Reserved.